null
Головна | Статут УО
    Глевахівська загальноосвітня                      школа І-ІІІ ступенів


08630 Київська обл., Васильківський р-н., смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 20, тел/факс:04571-3-21-00,тел.:04571-3-20-85; електронна адреса schoolglevaha@ukr.net

Четвер, 09.07.2020, 05:54
| RSS
Меню сайту
Нагорода
Наш сайт - переможець 5-го Конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти в номінації «Вебометричний рейтинг»
Випадкове фото
,
Захист прав дітей
Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія Захист прав дітей
Провайдер
Провайдер, що надає школі Інтернет
crystal.in.ua
Сайт існує
Свята
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Зареєстровані

Зареєстрованих на сайті

Всього: 622
Нових за місяць: 1
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0

З них

Адміністраторів: 1
Модератораторів: 2
Перевірених: 0
Звичайних користувачів: 619

З них

Чоловіків: 138
Жінок: 484

Погода
Погода в Украине
Статут учнівської організації «Нове Покоління» Глевахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
РОЗДІЛ І. Загальні положення.
 Стаття 1.
Офіційною назвою органу учнівського самоврядування
навчального закладу є Учнівська Організація «Нове Покоління» (УО «Нове Покоління»).

Стаття 2.
УО «Нове Покоління» — самостійне, добровільне, демократичне об'єднання учнів Глевахівської ЗОШ.

Стаття 3.
Дія цього статуту поширюється на всіх учнів навчального закладу, незалежно від класу, віку чи виконуваних ними доручень.

Стаття 4.
У своїй діяльності УО керується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всезагальною Декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про громадські організації», «Про дитячі та молодіжні громадські організації», даним статутом.

Стаття 5.
УО «Нове Покоління» пропагує дружні взаємини та
співпрацю з різними громадськими об'єднаннями на прин¬ципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками.


Стаття 6.
УО «Нове Покоління» може мати свою символіку, засо¬би масової інформації.
РОЗДІЛ II. Мета та завдання діяльності органів учнівського самоврядування.

Стаття 7.
Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, на¬роду України.

Стаття 8.
Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів навчального закладу на основі статуту навчального закладу, поширювати серед дітей інформацію про шляхи захисту своїх прав та свобод.

Стаття 9.
Створювати умови для самореалізації дітей та учнівської молоді, залучення їх до участі у прийнятті рішень на рівні класу та навчального закладу; формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління.

Стаття 10.
Сприяти всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх ін¬тересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдсь¬ких цінностей.

Стаття 11.
Формувати навички самоврядування, соціальної актив¬ності і соціальної відповідальності у процесі практичної гро¬мадської діяльності.

Стаття 12.
Згуртовувати учнів навчального закладу для добрих, ко¬рисних, цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей.

Стаття 13.
Сприяти культурному розвитку, духовному збагаченню ді¬тей та учнівської молоді Глевахівської ЗОШ.


РОЗДІЛ III.  Учнівське самоврядування у навчальному закладі.

Стаття 12.
Органи учнівського самоврядування використовують різ¬номанітні форми роботи, спираючись на запити, інтере¬си, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів. Голова УО «Нове Покоління безпосередньо взаємодіє з адміністрацією, батьківським комітетом навчального закладу.


Стаття 13.
Діяльність УО «Нове Покоління» ґрунтується на
засадах:
• самостійності учнівського самоврядування у межах своїх повноважень при вирішенні проблем в організації життєдіяльності навчального закладу;
• відповідальність органів учнівського самоврядування перед учнями, педагогами та батьками;
• наділення лідерів учнівського самоврядування повнова¬женнями та обов'язками, які затверджуються учнівсь¬кою конференцією;
• різноманітності форм організації учнівського самовря¬дування.

Стаття 14.
Самоврядування УО «Нове Покоління» має
двоступеневу структуру — самоврядування учнів навчально¬го закладу та органи самоврядування класів, дві частини якої тісно пов'язані між собою та працюють за спільно узгоджени¬ми програмами та планами.

Стаття 15.
Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно зі структурою:
• голова учнівської організації
• заступник з навчальної частини
• заступник з питань культури та спорту
• комісія з питань партнерства та міжнародних відносин
• комісія з питань захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях
• комісія з питань загальної та позашкільної освіти
• комісія з питань преси та інформації
• комісія з питань спорту та здорового способу життя
• комісія з питань екології та краєзнавства
• комісія з питань культури та дозвілля
• комісія з питань роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку. 
 Їх функції та програми діяльності затверджуються учнівською конференцією навчального закладу.

Стаття 16.
Вищим органом учнівського самоврядування є загально шкільна учнівська конференція, яку збирають один раз на рік.

Стаття 17.
Загальношкільна учнівська конференція має такі повнова¬ження:
• затверджує нові програми, положення, плани роботи та інші важливі документи і рішення;
• затверджує кількісний і персональний склад учнівської організації;
• приймає рішення, що стосуються діяльності УО і є обов'язковими для виконання; 
• приймає рішення, які спрямовані на покращення на¬вчально-виховного процесу у навчальному закладі і но¬сять рекомендаційний характер.

Стаття 18.

На період між загальношкільними учнівськими конферен¬ціями керівництво учнівським самоврядуванням навчально¬го закладу здійснюється учнівською організацією.

Стаття 19.
Шляхи активізації роботи учнівського самоврядування:
• організація навчання дітей-лідерів;
• проведення анкетувань, досліджень, які сприяють вияв¬ленню тенденцій розвитку самоврядування;
• включення до переліку питань засідань учнівської організації теоретичних питань, які дають змогу активізувати їх діяльність;
• творчий та нестандартний підхід до організації діяльності;
• використання інтерактивних форм роботи;
• введення різних форм відзнак, заохочень та нагород.РОЗДІЛ IV. Права учнів навчального закладу на здійснення учнівського самоврядування.

Стаття 20.
Учні навчального закладу мають право на розвиток уч¬нівського самоврядування у навчальному закладі відповідно до чинних законів України.

Стаття 21.
Участь учнів в УО гарантується правом:
• обирати і бути обраними у виборні органи та на посади органів учнівського самоврядування;
• отримувати повну інформацію та бути інформованими про діяльність органів учнівського самоврядування від виборних осіб;
• рівних прав та можливостей у роботі органів учнівського самоврядування.


РОЗДІЛ V. Учнівське Об’єднання Глевахівської ЗОШ.

Стаття 22.
УО законодавчий орган учнівського самоврядування, робота яко¬го спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності з задоволенням своїх потреб та інтересів.

Стаття 23.
УО обирається на загальній учнівській конференції і підзвітний їй на один навчальний рік.

Стаття 24.
До складу УО входять по 2-3 представника від ко¬лективів учнів 1-11 класів.

Стаття 25.
Керівний склад УО обирається шляхом прове¬дення виборчої кампанії та таємного голосування. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів.

Стаття 26.
Засідання УО проводиться за відповідним планом. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення УО збирається на термінове позачергове засідання. Інформація щодо рішення УО ви¬світлюється прес-центром у засобах масової інформації на¬вчального закладу.


Стаття 27.
Повноваження членів учнівської організації припиняються з мо¬менту завершення наступної виборчої кампанії і оголошення нового керівного складу ОУСНЗ.
Стаття 28.
Повноваження членів УО можуть бути припи¬нені у разі:
• складання повноважень за особистою заявою;
• переходу до іншого навчального закладу;
• відкликання колективом класу свого представника зі складу УО.
• у разі рішення членів УО за поведінку, яка шкодить іміджу УО «Нове Покоління».


РОЗДІЛ VI. Права та обов'язки голови УО «Нове Покоління»

Стаття 29.

Голова УО «Нове Покоління», який є представником усіх учнів у взаємовідносинах з іншими структурами навчального закладу та його адміністрацією, діє як офіційний представ¬ник на заходах, у яких представлений навчальний заклад.

Стаття 30.  
Голова обирається з числа учнів навчального закладу на основі загального рівного і прямого виборчого права при таєм¬ному голосуванні строком на один навчальний рік. Вибори голови відбуваються згідно з Положенням про вибори голо¬ви УО Глевахівської ЗОШ.

Стаття 31.
Голова здійснює загальну координацію діяльності комісій.

Стаття 32.
Голова має право:
• відвідувати збори педагогічного колективу;
• планувати разом з адміністрацією виховну роботу учнів навчального закладу;
• висловлювати відверто свої думки і судження з усіх пи¬тань життя та діяльності колективу навчального закладу;
• вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-ви¬ховного процесу;
• голосувати при вирішенні питання подальшого перебу¬вання учнів у навчальному закладі;
• скликати чергові та позачергові засідання УО;
• розміщувати свої звернення до учнів у шкільних засобах масової інформації.

Стаття 33.
Голова зобов'язаний:
• дотримуватись даного статуту;
• планувати, організовувати, координувати, контролювати роботу УО;
• звітувати на засіданнях УО про свою діяльність та діяльність «Нового Покоління»;
• оптимально використовувати навчальний час для ду¬ховного збагачення та культурного зростання;
• проводити конференції з питань самоврядування;
• виступати на захист прав та гідності учнів навчального закладу;
• гідно представляти учнівський колектив в інших на¬вчальних закладах та громадських організаціях.


РОЗДІЛ VII. Взаємодія органів учнівського самоврядування з адміністрацією навчального закладу, педагогічним колективом, іншими об'єднаннями та організаціями.

Стаття 34.

Взаємовідносини між УО «Нове Покоління» та адміністрацією, педагогічною радою, іншими об'єднанням та організаціями створюються на основі принципів взаємо¬поваги, толерантності та співпраці.

Стаття 35.
Директор навчального закладу призначає з числа своїх заступників, педагогів координаторами (радниками, консупьтантами), які мають право дорадчого голосу і допомагають учням у вирішенні проблемних питань, спрямовують роботу органів учнівського самоврядування. 

Стаття 36.
ОУСНЗ сприяє поширенню інформації про діяльність ди¬тячих та молодіжних організацій, рухів, тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами, що діють у навчально¬му закладі та за його межами.


РОЗДІЛ VIII. Самоврядування класів.

Стаття 37. 
Для організації життя та діяльності учнів класів, захисту їх інтересів створюються органи учнівського само¬врядування класів, які мають свою назву «Нове Покоління», а також можуть мати свої герб, девіз, гімн, засоби масової інформації тощо.

Стаття 38.
Вищим органом самоврядування учнів класу є збори учнів класу, які проводяться 1 раз на 2 тижні, і не рідше одного разу на місяць.

Стаття 39.
На зборах розглядаються питання, що стосуються життя і діяльності учнів класу, затверджується керівний склад, про¬грами та плани діяльності, шляхи підвищення ефективності роботи та інше.

Стаття 40.
На збори органу учнівського самоврядування класу мо¬жуть бути запрошені представники адміністрації, вчителі-предметники, батьки, представники УО.

Стаття 41.
Зборами органу самоврядування класів можуть вносити¬ся пропозиції, які повинні бути розглянутими на засіданні УО.

Стаття 42.
Головою зборів органу учнівського самоврядування класу є його голова (староста), а в разі його відсутності — заступник.

Стаття 43.
В органах учнівського самоврядування класів учні органі¬зовують свою громадську роботу в комісіях за інтересами та бажаннями. На організаційних зборах комісій вони обира¬ють голів комісій, планують свою роботу у відповідності з на¬прямами роботи УО «Нове Пкоління», розподіля¬ють доручення.

Стаття 44.
На зборах учнів класу шляхом таємного або відкритого голосування простою більшістю голосів на альтернативній основі обираються кандидати у члени УО.

РОЗДІЛ IX. Прикінцеві положення.

Стаття 45.
Статут УО «Нове Покоління» набуває чинності з дня його затвердження учнівською конференцією навчального закладу.

Стаття 46.
Припинення діяльності УО «Нове Покоління» здійснюється шляхом її ліквідації чи реорганізації за рішен¬ням учнівської конференції навчального закладу не менше як 2/3 обраних представників класів або у випадках, передбаче¬них чинним законодавством України.

Форма входу

Ми в мережі
 Глевахівська ЗОШ у facebook  Глевахівська ЗОШ в youtube  Віртуальна учительська. Глевахівська ЗОШ  Дистанційне навчання. Глевахівська ЗОШ
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів новин
Друзі сайту
Партнери сайту
 Міністерство освіти і науки України  pedpresa.com банер

Глевахівська ЗОШ © 2020Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz